Har egen upplevd sorg någon betydelse i mötet med personer i sorg inom hemsjukvården?

Emma Ericsson, Ann-Sofie Lindskog, Ann-Christin Janlöv, Eva-Lena Einberg

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

42 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Bakgrund: I princip alla människor kommer någon gång i livet att drabbas av sorg. Sorg är en av våra starkaste känslor. Distriktssköterskan ska arbeta för att främja hälsa, förebygga ohälsa, återställa hälsa samt lindralidande. En distriktssköterska inom hemsjukvården träffar på människor i olika utsatta situationer och behöver ha en empatisk förmåga för att kunna bemöta personer i sorg.

Syfte: Att belysa distriktssköterskors erfarenhet av vilken betydelse egen upplevd sorg har i mötet med personer i sorg inom hemsjukvården. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio distriktssköterskor. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats har använts.

Resultat: Studien resulterade i ett övergripande tema, tvåkategorier och tre underkategorier. Temat blev ” Distriktssköterskans egen erfarenhet av sorg innebär främst en tillgång i att möta sörjande men kan även vara en utmaning”, kategorierna var; Egen sorg som professionell tillgång och; Egensorg som professionell utmaning. Distriktssköterskorna upplevde främst fördelarmed egen upplevd sorg då det gav en annan förståelse för vad personer i sorg går igenom. Erfarenheten skapade en medvetenhet som underlättade fördistriktssköterskorna vid möten med personer i sorg. Dock kunde egen erfarenhet i vissa fall utgöra en utmaning.

Slutsats: Distriktssköterskor förväntas ha en förmåga att vårda patienter professionellt och ur ett holistiskt perspektiv. Genom egenerfarenhet ökade medvetenheten om egna känslor, och de kunde tillåta sig bli känslosamma i mötet med personer i sorg. Det bidrar till att samtalet kan bli mer genuint. Distriktssköterskor och vårdpersonal behöver tid för reflektion och samtal kollegor emellan för att orka med arbetet i svåra situationer. Det kan bidra till hållbar utveckling, minskad risk för sjukskrivningar och att personalen i högre grad stannar kvar på sin arbetsplats.

OriginalspråkSvenska
FörlagKristianstad University Press
Antal sidor37
Utgåva1
ISBN (tryckt)1652-9979
StatusPublicerad - 2022-okt.-12

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Citera det här