Klinisk slutexamination inom specialistsjuksköterskeutbildningen – bra ide; eller inte?

Janet Mattsson, Ingrid Gustafsson

Forskningsoutput: KonferensbidragMuntlig presentation

Sammanfattning

Syftet med den kliniska delen av slutexaminationen är att pröva om studenten i slutet av sin utbildning uppnått den kliniska kompetens som krävs av en nyutexaminerad specialistsjuksköterska baserat på Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning intensivvård (2012) och Högskoleförordningen 1993:100. Samt att studenten nått de lärandemål som avses i enlighet med de nationella målen  vilka kan beskrivas kortfattat enligt följande: För specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård skall studenten visa förmåga att observera och bedöma funktionen hos patienter avseende alla organsystem och patientens psykiska tillstånd samt förmåga att vid behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder. Examinationen syftar vidare till att pröva studentens förmåga att självständigt och med fördjupad förmåga planera, leda, verkställa och utvärdera vården av en intensivvårdspatient samt kommunicera effektivt med övriga medlemmar i vårdteamet. Val av patient Lämplig patient väljs av bedömningsansvarig sjuksköterska. Patienten skall om möjligt inte vara känd för studenten sedan tidigare. Patienten skall vara i behov av både omvårdande och medicinska åtgärder. Genomförande Examinationen görs på den avdelning där studenten fullgör sin sista VFU. Studenten får rapport av avlämnade personal och inhämtar även information från journal och konsultation med andra professioner vid behov. Under en 3-5 timmars period vårdar sedan studenten självständigt patienten och genomför bedömning, planering, interventioner, utvärdering, dokumentation och rapportering gällande patienten samt utförda åtgärder. Fördjupande/klargörande diskussion & bedömning Efter examinationstiden görs en fördjupad/klargörande diskussion där student, bedömningsansvarig ssk och lärare deltar. Studenten rapporterar och reflekterar över patientens situation och omvårdnads/medicinska vårdbehov samt sin egen insats. Uppföljningen visar att studenterna är väldigt nöjda, känner sig trygga och stolta över sig själva och att de kliniska utbildningsledarna är väldigt nöjda.
OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2018
Externt publiceradJa
EvenemangVerksamhetsförlagd utbildning : Att förbereda professioner för framtidens vård - Karlstad, Sverige
Varaktighet: 2018-okt.-102018-okt.-11

Annan

AnnanVerksamhetsförlagd utbildning
Land/TerritoriumSverige
OrtKarlstad
Period18-10-1018-10-11

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Citera det här