Kostnadsredovisning som underlag för benchmarking och prissättning: studier av kommunal va-verksamhet

Torbjörn Tagesson

  Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

  Sammanfattning

  Den tekniska infrastrukturen i ett land rymmer en rad verksamheter vilka är att betrakta som naturliga monopol. För att hindra att monopolställningen missbrukas har verksamheterna ofta lagts under offentligt huvudmannaskap och regleringar har införts bland annat för att styra prissättningen. Priset regleras vanligtvis genom att avgiftsuttaget måste stå i någon form av relation till kostnaderna för produktionen av varan eller tjänsten. I normalfallet får avgiftsuttaget inte överstiga självkostnaden.

  I geografiskt avgränsade monopol kan man genom analys av olika mått skapa jämförande konkurrens i syfte att bevaka effektiviteten. Kostnadsdata är en viktig datadel som ofta används i jämförande mått. För att mått innehållande kostnadsdata skall vara jämförbara krävs det emellertid att redovisningen i de jämförda verksamheterna är likartad och harmoniserad.

  I avhandlingen redovisas tre studier som samtliga, om än med olika infallsvinklar, behandlar problem avseende kostnadsredovisning och kostnadsfördelning inom kommunal va-verksamhet. Studierna visar bland annat att de taxor som används inom va-branschen inte på ett relevant sätt speglar förorsakade kostnader på abonnentnivå. Vidare visas att flera av de mått som används i jämförande syfte inte är relevanta, tillförlitliga och jämförbara. Viktiga orsaker är låg grad av harmonisering och olika brister i redovisningen. Flera av de redovisningsprinciper som används leder inte till att redovisningsmodellen blir robust i så mån att jämförbara kostnadsdata redovisas. Dessutom är flera av de uppskattningar och bedömningar som görs tveksamma.

  OriginalspråkSvenska
  Förlag
  StatusPublicerad - 2002

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här