Lärande på distans: en undersökning om studenters upplevelse av tillgängligt lärande i en kursyta

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

81 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Syftet med rapporten var att undersöka och synliggöra studenters upplevelse av tillgängligt lärande i en kursyta i en lärplattform på nätet. I särskilt fokus stod antagandet om att relationer föregår lärande, mer konkret de relationer som särskilt beaktats i studien är relationer mellan lärare och student och studenter emellan. Tillgänglighet studerades utifrån ett relationellt perspektiv där den informativa och kommunikativa tillgängligheten stod i fokus.

Undersökningen syftade dels till att identifiera styrkor men också till att få syn på var i kursytan studenterna upplevde att barriärer för lärandet uppstod.  Relationell pedagogik (Aspelin, 2005; Aspelin, 2015; Aspelin & Persson, 2011), studentaktivt lärande (Biggs & Tang, 2011; Crews & Butterfield, 2014; Elmgren & Henriksson, 2013, m.fl.) och Universal Design for Learning (Dell, Dell & Blackwell, 2015; Rose et. al, 2006) har utgjort underlag till forskningsöversikten. Den relationella pedagogiken har även utgjort det teoretiska ramverket medan Universal Design for Learning har använts som analysverktyg i resultatdelen.

Metoden som användes vid undersökningen var dels en kvantitativ enkätstudie, dels en efterföljande kvalitativ semistrukturerad fokusgruppsintervju.

Resultatet i undersökningen visar på att studenterna upplevde kursytan som informativt tillgänglig i hög grad. Gynnande faktorer ansågs bland annat vara det faktum att information presenterades på olika sätt och genom olika media för att göra lärandet tillgängligt för alla. Närheten till, och en personlig kommunikation med, lärarna i kursen ansågs också främja tillgängligheten och därmed lärandet i hög grad. Den kommunikativa tillgängligheten upplevdes inte som tillgänglig i motsvarande grad, mycket beroende på att möjligheten till kommunikation i kursytan inte utnyttjades optimalt. Studenterna verkade inte heller se varandra som läranderesurser och prioriterade kontakten med lärarna framför kontakten med studiekamraterna.

Rapporten ska ses som en pilotstudie till en kommande undersökning där ambitionen är att studera relationer och kommunikativ tillgänglighet i en nätbaserad kurs med fokus på samtal och bemötande.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortKristianstad
FörlagHögskolan Kristianstad
StatusPublicerad - 2016

Publikationsserier

NamnSpecialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad
Nr.11
ISSN (tryckt)2000-0022

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • högskolepedagogik
  • nätbaserat lärande
  • relationell pedagogik
  • studentaktivt lärande
  • tillgänglighet
  • udl
  • universal design for learning

Citera det här