Sammanfattning

Läs dig säker! är ett lästräningsmaterial med syfte att utveckla elevers läsförståelse och därmed göra dem till säkra läsare. Eleverna blir presenterade för olika lässtrategier och får lära sig hur de ska arbeta med dem. Till varje strategi finns det ett exempel och en övningsuppgift. Därefter får eleverna på egen hand använda sig av strategien kopplad till en text. Progression finns mellan häftena som ingår i Läs dig säker.


Läs dig säker! Häfte 1 är i första hand tänkt att användas till årskurs 4–5. Kapitlen är strukturerade efter strategier kopplade till inför läsning – under läsning – efter läsning. Varje kapitel är färgmarkerat så att eleverna lätt ska kunna orientera sig i läromedlet och se hur de olika övningarna hänger samman.

Bokens tre kapitel är:
• Läsa berättande texter
• Läsa faktatexter
• Läsa digitala texter


Texterna är valda både med tanke på elevernas ålder och skolans olika ämnen. Vissa moment återkommer i flera kapitel och visar på så sätt eleverna att lässtrategierna är applicerbara på alla texttyper. Genom att möta och öva samma strategi vid flera tillfällen ges eleverna möjlighet att förstå och befästa den. Det går att jobba med häftet i helklass, i par och enskilt. Det finns återkommande övningar där eleverna ges möjlighet att samarbeta genom att tillsammans reflektera över och jämföra resultaten av arbetet med en strategi.


Forskning visar på vikten att skriva för att lära och befästa kunskaper. I Läs dig säker! Häfte 1 ges eleverna rikliga möjligheter att jobba med lässtrategier genom att läsa och skriva i samma bok.

Läs dig säker! Häfte 1
• tränar eleverna i olika lässtrategier för att kunna utveckla läsförståelse
• befäster arbetet med strategierna genom återkommande moment
• utgår från texter som eleverna möter i sitt dagliga skolarbete
OriginalspråkSvenska
FörlagGleerups Utbildning AB
Antal sidor80
StatusPublicerad - 2024-juni-03

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Citera det här