Läslyftet i praktiken: analys av ett textmaterial och ett lärarlags samtal

Maritha Johansson, Petra Magnusson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Sammanfattning

”Läslyftet” är en statlig kompetensutvecklingssatsning baserad på arbetet av Timperley et al. (2007). Syftet är att genom kollegialt lärande utveckla lärarnas didaktiska kunskaper för att förbättra elevernas läs- och skrivförmåga. Denna artikel redovisar en studie av hur satsningen genomförs på en gymnasieskola. Syftet är att förstå och diskutera genomförandet genom att undersöka det pedagogiska material som studeras av lärarna och hur det uppfattas av dem. Det analyserade materialet är 1) artikeln ”Att bearbeta text – före läsandet” (Hallesson & Visén, 2016) och 2) en gruppdiskussion i en grupp av sju lärare, en bibliotekarie och en samtalshandledare, om samma artikel. Studien använder två metoder: en textanalys (Hellspong & Ledin, 1997) av artikeln och en kritisk diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) av lärarnas diskussion. Analysen av lärarnas diskussion visar en avsaknad av matchning mellan lärarna och texten. Denna kan delvis förklaras av textanalysens resultat som visar att texten innefattar ett antal abstrakta begrepp och saknar tydlig röst. Analysen av lärarnas samtal visar att samtalshandledaren endast delvis kan överbrygga denna distans till texten. Lärarna utvecklar i samtalet en överenskommelse om att det är svårt att se det som erbjuds i texten som användbart i den egna praktiken. Vår tolkning är att lärarnas mottagande av texten kan beskrivas som motstånd och att de upplever texten som ett hot mot sina identiteter som lärare. I analogi med Timperley et al. (2007) visar vår studie också att kompetensutveckling och kollegialt lärande är komplext och beroende på olika kontextuella faktorer som behöver undersökas ytterligare.

Bidragets titel på inmatningsspråkThe Swedish Reading Enhancement. Analysis of a text and a group of teachers' professional learning discussion
OriginalspråkSvenska
Artikelnummer6
Antal sidor23
TidskriftActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge
Volym13
Utgåva1
DOI
StatusPublicerad - 2019

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • kollegialt lärande
  • lärarfortbildning
  • läslyft
  • läsundervisning i alla ämnen

Citera det här