Närståendes upplevelser på ett vård- och omsorgsboende: en kvalitativ intervjustudie

Johanna Eriksson, Annika Strömblad, Magdalena Andersson, Ingela Beck

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

7 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Det blir allt fler äldre personer i samhället idag eftersom vi lever längre. Ett större antaläldre personer kan innebära att fler närstående blir involverade i den äldre personenslivssituation och vård. Den personcentrerade omvårdnadsmodellen visar att närståendeär en viktig resurs för den äldre och för den äldres välbefinnande. Idag ska närståendekunna vara ett naturligt inslag i vården av den äldre personen. Sedan år 2009när nya bestämmelsen i Socialtjänstlagen kom, har vården ett ansvar att ge närståendestöd och vägledning. Detta leder till att en dialog mellan vårdpersonal och närståendeär betydande för att främja den äldres hälsa, men också för att främja närståendes delaktighetoch välbefinnande. Syftet med studien var att undersöka närståendes upplevelserav att ha en äldre person vid ett vård- och omsorgsboende. Studien har en kvalitativstudiedesign. Tre fokusgruppsintervjuer och två enskilda intervjuer genomfördesmed sammanlagt 26 närstående till en äldre person på ett vård- och omsorgsboende.Intervjuerna analyserades med en konventionell innehållsanalys. Ett gott bemötandeoch en öppen kommunikation med vårdpersonalen gjorde att de närstående kände sigvälkomna och sedda som en viktig del i vården. Närstående upplevde trygghet då desjälva och den äldre personen kände sig hemmastadda på vård- och omsorgsboendet.Slutsats: Personalen har en betydelsefull roll för närståendes välbefinnande och delaktigheti vården på ett vård- och omsorgsboende.

OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2018

Publikationsserier

NamnCollaborative and integrated approaches to health
Nr.2
ISSN (tryckt)1652-9979

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • kvalitativ studie
  • närstående
  • vård- och omsorgsboende
  • äldre

Citera det här