Nutritionsbehandling i äldrevård - ett bortglömt perspektiv: Enkätstudie visar tydliga brister i omhändertagandet av äldre. [Nutritional therapy in elderly care--a forgotten perspective. A questionnaire study shows clear shortages in the care of the elderly]

Ulla M Johansson, Ingvar Bosaeus, Jörgen Larsson, Elisabet Rothenberg, Christina Stene, Mitra Unosson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Sammanfattning

Sjukdomsrelaterad under­näring har beskrivits i Europa under flera decennier.Europarådet antog år 2003 en resolution med rekommendationer till medlemsländerna kring nutritionsbehandling på sjukhus.En tidigare studie visar att rekommendationerna inte efterlevs inom svensk slutenvård, där flertalet patienter är äldre.Den aktuella enkätstudien, riktad till sjuksköterskor inom särskilda boenden, påvisar sjuksköterskornas ansvar för nutritionsprocessen men även brister i både kunskap och utbildning.Brister har även beskrivits i ansvarsfördelning mellan yrkesgrupper, riktlinjer för nutritionsbehandling och övergripande organisation.En förändrad struktur efter­lyses inom hälso -och sjukvårdsorganisationen. Såväl läkare, dietister, sjuksköterskor som undersköterskor bör vara aktiva i nutritionsprocessen vid särskilda boenden.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)2538-2542
Antal sidor4
TidskriftLäkartidningen
Volym106
Utgåva40
StatusPublicerad - 2009
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Näringslära (30304)
  • Omvårdnad (30305)

Citera det här