Nutritionsbehandling inom slutenvården: Svenska sjukhus klarar inte Europarådets riktlinjer

Ulla Johansson, Jörgen Larsson, Elisabet Rothenberg, Christina Stene, Mitra Unosson, Ingvar Bosaeus

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Sammanfattning

Sjukdomsrelaterad undernäring har beskrivits i Europa sedan ett tiotal år. Problemet har föranlett Europarådet att 2003 anta en resolution med rekommendationer till medlemsländerna om nutritionsbehandling på sjukhus.

I en enkätstudie genomförd bland svenska läkare, sjuksköterskor och dietister undersöktes attityder till och rutiner för nutritionsbehandling inom slutenvården – i relation till Europarådets rekommendationer.

Totalt 1 656 personer (38 procent) svarade på enkäten. Av dessa ansåg 88 procent att nutritionsstatus ska screenas vid inläggning, medan endast 22 procent beskrev att så verkligen sker. Nästan hälften ansåg att utbildningen i klinisk nutrition för vårdpersonal var otillräcklig. En otydlighet i ansvarsfördelningen beskrevs av majoriteten av dem som svarat.

Undersökningen visar att svensk slutenvård inte lever upp till Europarådets rekommendationer om nutritionsbehandling. Brister har också definierats vad gäller riktlinjer och organisation.

För framtiden efterlyses en nationell handlingsplan för att implementera Europarådets resolution i svensk hälso- och sjukvård.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)1718-1724
Antal sidor6
TidskriftLäkartidningen
Volym103
Nummer21-22
StatusPublicerad - 2006
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi (30301)

Citera det här