Sammanfattning

Bakgrund
Projektet är ett initiativ från verksamheten, med syftet att främja välbefinnande hos intensivvårdsavdelningens (IVA) hälso- sjukvårdspersonal. Under covid-19-pandemin var hälso-och sjukvårdspersonalen på IVA hårt pressade, vilket kunder resultera i utmattning och ångest. Trots den minskade pandemirelaterade arbetsbelastningen har det upplevts ett kvarstående behov av återhämtning. Specialistsjuksköterskor, undersköterskor och läkare rapporterar ökad sjukfrånvaro och pågående trötthet, vilket i sin tur kan påverka vårdkvaliteten. Professionell livskvalitet (ProQOL) omfattar både positiva aspekter, såsom medkänsletillfredsställelse, och negativa aspekter, såsom empatitrötthet, av hur arbetet påverkar vårdare. Copingstrategier som tex levnadsvanor kan förbättra ProQOL.

Syfte
Projektet består av fyra studier med syfte att hos IVA personal:
I: Undersöka professionell livskvalitet och levnadsvanor samt om och hur de korrelerar.
II: Beskriva upplevelser av professionell livskvalitet.
III: Kartlägga copingstrategier som används för att undvika empatitrötthet.
IV: Utvärdera om och hur hälsosamtal påverkar professionell livskvalitet och levnadsvanor.

Metod
I: Kvantitativ design. Datainsamling - enkät som mäter ProQOL och levnadsvanor. Analys - deskriptiv och analytisk statistik.
II: Kvalitativ design. Datainsamling – fokusgruppsintervjuer som undersöker upplevelser av ProQOL. Analys - enligt Kreuger & Casey.
III: Mixad metod design. Datainsamling - Group Concept Maping gällande strategier mot empatitrötthet. Analys - multidimensionell skalningsanalys, hierarkisk klusteranalys samt en kvalitativ analys av den latenta betydelsen av klusterkartan.
IV: Kvantitativ design. Datainsamling - vid tre tillfällen via patientjournal gällande hälsoparametrar samt enkät som mäter ProQOL och levnadsvanor. En hälsoprofil med hälsoparametrar och ett hälsosamtal med handlingsplan upprättas. Uppföljning - efter 6 respektive 12 månader. Analys - deskriptiv och analytisk statistik.
OriginalspråkSvenska
StatusAccepterad/under tryckning - 2024-aug.-30

Nationell ämneskategori

  • Hälsovetenskap (303)

Citera det här