Resurstilldelning till nätbaserade kurser

Eva Svederberg

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  18 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Inför Ht 08 genomfördes nya högskolegemensamma beräkningsgrunder för timtilldelning till kurser vid Högskolan Kristianstad, inklusive nätbaserade kurser. Syftet var att genomföra en utvärdering av nätbaserade kurser för att beskriva vilka konsekvenser Högskolan Kristianstads förändrade timtilldelning fått för kvalitén på kurserna. Uppdraget innebar även att besvara frågor kring genomströmning, kursutvärderingar och kriterier för klassning av nätbaserade kurser.

  Utvärderingen grundade sig på jämförbara nätbaserade kurser Ht 07 och Ht 08.

  Av det totala utbudet nätbaserade kurser utvaldes de kurser som haft samma kursansvarige lärare båda terminerna, totalt 12 kurser. Underlag för att jämföra genomströmningen för de i utvärderingen ingående kurserna hämtades från Högskolan Kristianstads LADOK/UBAS-handläggare.

  Lärare som var kursansvariga för samma nätbaserade kurs/er Ht 07 och Ht 08 intervjuades, totalt tio personer. Datainsamlingen genomfördes i form av strukturerade individuella intervjuer med huvudsakligen öppna frågeställningar.

  Resultatet visade att de kursansvariga har ett stort privat engagemang för att upprätthålla sina kursers kvalitet. Inför Ht 08 skedde byte av lärplattform för nätbaserade kurser; från Ladok till It’s learning. Uppfattningen om den nya lärplattformen var odelat positiv. Sju av de tolv nätbaserade kurserna i utvärderingen fick enligt budget en högre timtilldelning Ht 08 i jämförelse med Ht 07. Flertalet av intervjupersonerna uttryckte trots detta en ökad arbetsbelastning, vilket kan bero på att mycket tid gick åt till att lära sig den nya lärplattformen. De kurser som Ht08 fick en lägre resurstilldelning, framför allt kurser med stort antal studenter, hade vidtagit resursbesparande åtgärder. Exempel på tidsbesparande åtgärder som nämndes var mindre tid till att lägga ut dagsfärskt material, litteraturseminarier som ersatt enskilda inlämningsuppgifter och essäuppgifter som ersatts med uppgifter av typen ”multiple choice”.

  Den slutsats som kunde dras med utgångspunkt från utvärderingens resultat är att den förändrade timtilldelningen på kort sikt inte påverkat kvalitén på nätbaserade kurser Ht 08 i jämförelse med Ht 07.

  För ett långsiktigt upprätthållande av kursers kvalitet finns behov av en anpassning av resurstilldelning till enskilda kursers karaktär samt incitament för kursansvariga och lärare att ansvara för och undervisa i kurser med många studenter. Samtidigt behövs det ett system för kvalitetssäkring för att säkra rimlig kvalitet i respektive kurs i relation till aktuell timtilldelning.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortKristianstad
  FörlagHögskolan Kristianstad
  StatusPublicerad - 2009

  Publikationsserier

  NamnRapport
  Nr.Dnr 888/19-09

  Citera det här