Revideringen av kursplaner för grundskolan: en kritisk granskning

Petra Magnusson, Eva Borgfeldt

Forskningsoutput: KonferensbidragMuntlig presentationPeer review

Sammanfattning

Paperpresentationen är en studie av hur språkligt innehåll uttrycks i Skolverkets förslag till revideringar av kursplanerna i Lgr 11. Studien utgår från en jämförelse mellan hur den språkliga dimensionen i grundskolans olika kursplaner formuleras i gällande Lgr 11 (Skolverket, 2019a) och i det revideringsförslag som Skolverket överlämnat till regeringen (Skolverket, 2019b). Vårt syfte är att mot bakgrund av resultatet diskutera förutsättningar för språkinnehållets realisering i undervisningen. Materialet utgörs av kursplanerna i de båda versionerna av Lgr 11 och vi har gjort förteckningar av uttryck av språkligt innehåll i ämnenas syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för låg-, mellan- och högstadiet i respektive version för att svara på frågeställningarna: Hur uttrycks det språkliga innehållet i kursplanerna? Hur har det revideringssyfte som uttryckts som ”underlätta för fler elever att nå målen” (Skolverket, 2019c) inverkat på formuleringarna avseende det språkliga innehållet? Hur kan de förändringar som visas förmodas påverka realiseringen av den språkliga dimensionen i undervisningen i de olika ämnena? I presentationen fokuseras särskilt ämnena fysik, historia, svenska och svenska som andraspråk. Ett viktigt resultat av jämförelsen mellan skrivningarna i de olika läroplansversionerna är att båda versionerna visar på komplexiteten i de språkliga förmågor som eleverna ska utveckla under grundskoletiden. Dock framträder en skillnad i när under grundskoletiden dessa språkliga förmågor aktualiseras. Medan den gällande versionen av läroplanen bygger på ett antagande om att även komplexa språkliga förmågor ska användas och utvecklas från skolstart förefaller revideringsförslaget istället bygga på ett antagande om att börja med enklare förmågor och introducera mer komplex språkanvändning i senare årskurser. Resultatet diskuteras mot teoretisk bakgrund hos Luke och Freebody (1999), Cummins (2017) och Gibbons (2018) i syfte att problematisera revideringsförslaget i relation till språkutvecklingsmöjligheter för alla elever.

Konferens

KonferensFjortonde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, SMDI 14 den 18-19 nov 2020 Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld
Period80-01-01 → …

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • four resources model
  • kursplaner
  • språkligt innehåll

Citera det här