Seeking greener pastures: crop selection by Greylag Geese (Anser anser) during the moulting season

Emily A. Strong, Steve M. Redpath, Teresa Montràs-Janer, Johan Elmberg, Johan Månsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)
21 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Under de senaste 50 åren har åtskilliga gåspopulationer återhämtat sig från historiskt låga nivåer till att nu vara större än någonsin. Samtidigt har gäss i stor utsträckning övergivit sina ursprungliga födosöksmiljöer för att numer finna nästan all sin föda på jordbruksmark, något som ibland leder till konflikt på grund av betesskador. Vi studerade grödoval hos gragäss (Anser anser) i ett jordbruksdominerat landskap kring en viktig häcknings- och ruggningssjö i södra Sverige. Från 2012 till 2016 skedde inventeringar från vägar i studieområdet varje vecka under maj, juni och juli. Vi noterade antalet gäss, grödoslag och grödohöjd på alla fält med gragäss. Statistiska analyser (compositional analysis) visade att grägässen starkt föredrog fält med vall eller betesmark framför andra grödor (preferensordning: vall/betesmark > havre > korn > vete > övriga grödor). Preferensmönstret var det samma oberoende av år och period under sommaren (före resp. efter ruggning). Alla andra grödoslag än vall och betesmark var icke föredragna, eftersom de utnyttjades mindre än deras andel av studieområdet. Den starka preferensen för vall och betesmark kan vara en följd av en högre näringsmässig kvalitet hos gräs som ännu inte blivit högvuxet. Detta antyder i sin tur att fält med kort gräs är mer utsatta för gåsbete än andra grödor under sommarmånaderna. Denna studie ger ny kunskap om grágässens uppträdande på jordbruksmark under senvår och sommar, vilken kan ge förbättrade förvaltningsstrategier för att minska betesskador och reducera konflikten med jordbruksintressen.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)16-32
Antal sidor17
TidskriftOrnis Fennica
Volym98
Nummer1
StatusPublicerad - 2021

Nationell ämneskategori

  • Ekologi (10611)
  • Zoologi (10608)
  • Jordbruksvetenskap (40101)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Seeking greener pastures: crop selection by Greylag Geese (Anser anser) during the moulting season”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här