Sexmänsäljer.se/x: nöje blir funktion

Niklas Eriksson, Hans Knutagård

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Sammanfattning

Syftet med föreliggande rapport är att öka kunskapen om de män som säljer sex till män via internet, deras situation och deras behov, vilket sedan kan bli en grund för att formulera framtida insatser riktade till målgruppen. För att uppnå detta är kartläggning samt kunskapsgenerering viktiga delar. Därför har vi förutom kartläggningen arbetat med att utveckla de teoretiska resonemangen i syfte att skapa begreppsliga verktyg som gör det möjligt att bättre förstå fenomenet i en samtida kulturhistorisk kontext. Vi menar härigenom att det blir möjligt att på ett mer adekvat sätt utforma insatser för målgruppen.

RFSL Rådgivningen Skåne har med ekonomiskt bidrag från Folkhälsoinstitutet och Region Skåne kunnat undersöka situationen för män som säljer sex till män på internet. Detta för att se vilka motiv och strategier de har i sin sexsäljarverksamhet, men även vilka problem de stöter på och vilka handlingskompetenser de har för att hantera problemen. Därtill för att se vilka deras hiv-preventiva strategier är. Kunskapen om män som säljer sex till män och speciellt med internet som arena är knapphändig, både nationellt och internationellt.

Föreliggande rapport kan på så sätt ses som ett första försök att beskriva och förstå fenomenet för att kunna påverka och förändra det.  Rapporten ger vid handen att ett kulturhistoriskt verksamhetsteoretiskt perspektiv ger ett användbart angreppssätt för förståelsen av fenomenet. Detta då manlig sexsäljarverksamhet, liksom all ”prostitution” är förankrad i en kulturhistorisk kontext, en kontext som idag gör det möjligt att sälja sex via internet till hela världen, något som inte var möjligt för bara ett tiotal år sedan.

Undersökningen bygger på intervjuer med fem män som säljer sex till män via internet och en som är i färd med att börja. Männen var mellan 18 och 28 år, alla svenskfödda med svenska föräldrar utom en. Alla respondenter hade annan huvudförsörjning på minst studiemedelsnivå. Två av männen har blivit utsatta för våld, den ene för våldtäkt och den andre för misshandel. En av respondenterna vill inte prata om sin uppväxt, medan de andra beskriver den som en god, kärleksfull och trygg uppväxt.

Författarna beskriver hur respondenterna länge har fantiserat om att sälja sex innan de börjar och gjort marknadsmässiga efterforskningar. De har även en handlingsberedskap med sig in i sexsäljarverksamheten. De har tillägnat sig den genom att de tycker om mycket sex. De har sex med olika och mer eller mindre anonyma partners och ser inget problem med åldersskillnad. De söker kontakter på olika platser och arenor. De är dessutom vana att umgås, knyta kontakter och ragga på internet. Slutligen har de ett nyfiket sökande efter spänning och nya upplevelser för personlig utveckling.

Av rapporten framgår att männen i undersökningen upplever pengar framförallt som fördelar, något som underlättar eller möjliggör det liv de vill leva utifrån samhällets värderingar av ett bra socialt och lyckat liv. De problem som de möter är stigmatisering av dem, trakasserier och våld. Mötet med köparen i det verkliga livet innebär också risker. Sexsäljarverksamheten kan även påverka deras känsloliv och deras relationer. Slutligen tar det tid att sälja sex via internet. Alla är faktorer som räknas in i kalkylen om de ska fortsätta eller inte.

Internet som arena för att sälja sex gör att respondenterna varken har profitörer eller främjare i sin verksamhet. De har god kunskap om hiv/STI och praktiserar säkrare sex.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortMalmö
FörlagRFSL rådgivningen Skåne
ISBN (tryckt)91-973883-3-5, 978-91-973883-3-7
StatusPublicerad - 2005
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnRapportserie / RFSL, Rådgivningen Skåne
Nr.2005:1
ISSN (tryckt)1654-4803

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

Citera det här