Skolsköterskors utmaningar med att dokumentera skolbarns psykosociala hälsa: en kvalitativ studie

Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

1 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Skolsköterskors utmaningar med att dokumentera skolbarns psykosociala hälsa – en kvalitativ studie

Syfte: Syftet med studien var att undersöka skolsköterskors utmaningar relaterat till dokumentation av skolbarns psykosociala hälsa

Metod: Sex fokusgruppsdiskussioner genomfördes. I diskussionerna ingick frågor om situationer som var särskilt utmanande att dokumentera samt vad som begränsar och/eller underlättar dokumentationen av den psykosociala hälsan. Kvalitativ innehållsanalys användes för att tolka data.  

Resultat: Analysen resulterade i ett övergripande tema: Att göra sin plikt och rädsla för att göra fel samt tre underteman: osäkerhet relaterat till den egna förmågan; rädsla för framtida konsekvenser och strategier för att hantera dokumentationen. 

Slutsats: Skolsköterskor som förlitar sig på sin intuition och som använder en strukturerad dokumentationsmodell ökar möjligheterna till en tillförlitlig dokumentation. För att ytterligare utveckla sina yrkeskunskaper kan regelbunden yrkesmässig handledning vara av stor betydelse. Detta kan i sin tur bidra till ökad forskning och utveckling till förmån för skolbarns psykosociala hälsa.

OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2017
EvenemangKongress 2017 27-28 april, för elevhälsans medicinska insats -
Varaktighet: 1980-jan.-01 → …

Konferens

KonferensKongress 2017 27-28 april, för elevhälsans medicinska insats
Period80-01-01 → …

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Nyckelord

  • dokumentation
  • hälsa
  • skolbarn
  • skolsköterskor

Citera det här