Tänkande bakom val och användning av livsmedel: faktorer som medverkar till eller utgör hinder för förändring av matvanor

Eva Svederberg

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

Sammanfattning

Avhandlingsarbetet fokuserar tänkande och handlande i förhållande till livsmedel som pedagogiska förutsättningar för förståelse av kostbudskap och näringsrekommendationer. Studiens syfte var att undersöka och beskriva hur tidigare erfarenheter framträder i människors tänkande och handlande i förhållande till deras val och användning av fettrika resp. kostfiberrika livsmedel för att belysa faktorer som medverkar till eller utgör hinder för förändring av matvanor i hälsofrämjande riktning. I studien ingick arton metallarbetarfamiljer i Sverige där föräldrarna är födda och uppvuxna i Finland, Kroatien eller Sverige. Den öppna och explorativa datainsamlingen i varje familj bestod av en deltagande observation vid tillagning av en vardagsmiddag och två halvstrukturerade och fokuserade intervjuer, en om fettrika livsmedel och en om kostfiberrika livsmedel. Analysen hade en tolkande och kontextuell karaktär och syftade till beskrivningskategorier för beskrivning av vad som karaktäriserar tänkandet bakom val och användning av livsmedel. I analysen användes även en aspekt av det sociokulturella begreppet habitus, symboliskt kapital. I de familjer som förändrat sina matvanor i enlighet med svenska näringsrekommendationer (SNR), var erfarenheter relaterade till hälsoproblem i familjen företrädesvis avgörande i tänkandet bakom val och användning av livsmedel. I de familjer som inte alls eller endast marginellt förändrat sina matvanor i hälsofrämjande riktning, var erfarenheter relaterade till den sociokulturella bakgrunden företrädesvis avgörande.

 

OriginalspråkSvenska
Förlag
StatusPublicerad - 1997
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Citera det här