Undervisning i förskolan: om möjligheter att integrera förskolans bildningsideal med nya uppdrag

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Syftet med denna artikel är att mot bakgrund av förskolans bildningsideal och betydelsen av att göra brukav barns perspektiv bidra till diskussionen om undervisningsbegreppets innebörd i ett förskoleperspektiv.Forskningsfrågan är hur undervisning i förskolan kan förstås i såväl spontant uppkomna som planeradeundervisningssituationer, då barns perspektiv beaktas i relation till lärandets innehåll. Med utgångspunkti empiri synliggörs och diskuteras didaktiska förhållningssätt som rör förskollärarens roll i relation tillbarns perspektiv och aktuellt objekt för lärande. Förskollärare i Sverige har som uppdrag att hanterasåväl spontant uppkomna som planerade lek- och lärandetillfällen där barns erfarenheter och kunnandeintegreras, stöds och utmanas i ett undervisande syfte. Diskussionen belyser beaktande av barns perspektiv som en utgångspunkt för undervisningsbegreppets definition samt väcker frågor kring utvecklingoch förändring av såväl förskollärares kompetens som förskolans verksamhet. Artikeln avslutas medreflektioner kring den svenska förskolans bildningstradition relaterat till nya uppdrag och möjliga vägar.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)95-108
Antal sidor13
TidskriftBarn
Utgåva3-4
StatusPublicerad - 2018

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • Teaching in preschool – Possibilities of integrating culture with new assignment

Citera det här