Vårdprogram minskar postoperativt illamående: en klinisk naturalistisk interventionsstudie

Lisbeth Blom, Anna-Lena Jönsson, Albert Westergren

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  50 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Kraven på hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens och insatser ökar. De bör ha ett vetenskapligt förhållningssätt och arbeta utifrån evidensbaserad omvårdnad för att ge en god och säker vård. Vårdpersonalen på en kirurgavdelning upplevde att ett stort antal patienter var illamående postoperativt.

  Syftet: var att utvärdera effekterna av införandet av ett vårdprogram för postoperativt illamående för patienter som genomgått planerad operation inom mage/tarm.

  Metod: Studien har haft en kvantitativ, deskriptiv, jämförande pre- och postinterventions design. Metoden som har använts var enkät med strukturerade frågor. Enkäten har använts vid två tillfällen, före (kontrollgrupp) och efter (interventionsgrupp) införandet av vårdprogram för postoperativt illamående.

   

  Resultat: Signifikanta skillnader förelåg så tillsvida att interventionsgruppen hade lägre förekomst av postoperativt illamående, kväljningar och kräkningar postoperativt jämfört med kontrollgruppen.

   

  Slutsats: Vårdprogram för patienter med mag- och/eller tarmoperation är effektivt för att minska postoperativt illamående. Den här använda metodiken för framtagande, implementering och utvärdering av vårdprogram kan med fördel användas för andra vårdområden. Sannolikt kan vårdprogrammet med fördel användas till andra patienter där postoperativt illamående är en riskfaktor.

  OriginalspråkSvenska
  StatusPublicerad - 2009

  Publikationsserier

  NamnKlinisk patientnära forskning
  Nr.23
  ISSN (tryckt)1654-1421

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)
  • Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (50901)

  Nyckelord

  • postoperativt illamående
  • preoperativ information
  • vårdprogram

  Citera det här