Vari ligger särskolans framtid? lärarinställningar kring särskolans verksamhet

Inger Assarsson

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Sammanfattning

Den politiska och ideologiska utvecklingen inom handikappolitiken har medfört krav på deltagande och gemenskap. Inom skolan har detta tagit sig uttryck i uppdrag att skapa en skola, där inga elever utesluts på grund av funktionshinder. ”En skola för alla” har fått ett successivt ökat stöd i ! politiska styrdokument för att slutligen i Lärarutbildningskommitténs betänkanden utmynna i en lärarutbildning där lärare förbereds för att undervisa alla elever.

Föreliggande undersökning är en kartläggning av verksamheten i en särskola och ett resurscenter i en mindre sydsvensk kommun. Studien kommer att ligga till grund för ett framtida skolutvecklingsprojekt i syfte att öka samverkan och åstadkomma ett närmande mellan elever och personal mellan skolformerna.

Syftet med rapporten är att dokumentera pedagogers reflektioner kring verksamheten, kring uppdraget samt kring de elever, som får sin utbildning inom särskolans ramar.

Datainsamlingen genomfördes i form av intervjuer. Resultatet visade på faktorer i förutsättningar, pedagogiska förhållningssätt och i förändringsbenägenhet, som är av betydelse för en ökad samverkan mellan grundsärskola och grundskola. För ökad måluppfyllelse är en vidare utveckling inom dessa områden av vikt.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortKristianstad
FörlagHögskolan Kristianstad
StatusPublicerad - 2003
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnVuLK serie I
Nr.2003:6
ISSN (tryckt)1650-688X

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • differentiering
  • inkludering
  • integrering
  • skolutveckling
  • särskola
  • ”en skola för alla”

Citera det här