Vem kan och vill arbeta till 65 år eller längre? En studie av anställda inom hälso- och sjukvården.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportPeer review

Sammanfattning

Denna rapport har haft som syfte att studera vad som påverkar att äldre medarbetare vill och kan arbeta till 65 år eller längre. Det finns en skillnad i att vilja och i att kunna. För att man kan arbeta till 65 år eller längre betyder detta inte att man vill göra detta. Datamaterialet består av enkätsvaren från cirka 2 000 medarbetare 55 år och äldre inom hälso- och sjukvården. För att få fram vad vilja och kunna innebär i förhållande till ett förlängt arbetsliv delades datamaterialet in i tre nya grupper utifrån variablerna vilja och kunna. Grupp 1 var de som angav att de inte ville och inte kunde arbeta till 65 år eller längre. Grupp 2 var de som angav att de ville och kunde arbeta till 65 år eller längre. Grupp 3 var de som angav att de kunde men inte ville arbeta till 65 år eller längre. Därefter genomfördes diskriminantanalyser för att se vad som skiljde de nya grupperna åt i störst utsträckning. I analysen framträdde att de faktorer och attityder som främst skiljde sig åt mellan de olika grupperna kunde delas upp i motivationsfaktorer och arbetsmiljöfaktorer. De motivationsfaktorer som skiljde grupperna mest var ekonomi, hur viktigt arbetet var i individernas liv, om de kände sig uppskattade i organisationen samt om de fick möjlighet att använda sin yrkesskicklighet. De faktorer i arbetsmiljön som främst skiljde grupperna åt var fysiska påfrestningar, psykiska påfrestningar, oron inför nya förändringar i organisationen, behovet av lugnare arbetstakt och önskan om arbetstidsförkortning.
OriginalspråkSvenska
FörlagArbetslivsinstitutet
Antal sidor39
ISBN (tryckt)9170457735
StatusPublicerad - 2005
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnArbete och hälsa
Nr.14
Volym2005
ISSN (tryckt)0346-7821

Nationell ämneskategori

  • Arbetsmedicin och miljömedicin (30303)

Nyckelord

  • humane service organisation Förlängt arbetsliv
  • äldre medarbetare
  • arbetsmiljö
  • arbetsliv
  • hälso- och sjukvården
  • human serviceorganisation.
  • Förlängt arbetsliv

Citera det här