Äldre personers erfarenhet av hälsorobotar
: en litteraturstudie

  • Camilla Hyllinge Eriksson
  • Caroline Svendsen

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Hög biologisk ålder medför nya utmaningar på individ och samhällsnivå. Brist på personal i hälso- och sjukvården ökar behovet av nya digitala lösningar. I Sverige finns hälsorobotar som fungerar på olika sätt och de blir allt fler.

Syfte: Syftet var att belysa äldre personers erfarenhet av hälsorobotar.

Metod: En litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt, baserad på 11 kvalitativa empiriska studier, publicerade tidigast januari 2019. Litteratursökning gjordes i databaserna CINAHL, PubMed, PsycINFO och Google Scholar. Kvalitetsgranskning genomfördes enligt Hkr:s mall för kvalitativa studier. Analysen genomfördes stegvis enligt Fribergs modell.

Resultat: Erfarenheten av hälsorobotar varierade men mönster kunde urskiljas. Hälsorobotar kunde hjälpa äldre personer att klara sig självständigt. Estetiskt önskade äldre personer främst en hälsorobot vars form upplevdes igenkännande. Funktionellt föredrogs att hälsoroboten kunde hjälpa till fysiskt. De äldre personerna önskade en hälsorobot vars funktioner var lätta att förstå. En del äldre personer ville inte interagera med hälsorobotar, andra upplevde att en hälsorobot kunde skänka trygghet, lindrade smärta och minskade känslan av ensamhet.

Diskussion: Tidigare studier bekräftar att hälsorobotar kan ha ett socialt värde för äldre personer och bidra till olika positiva känslor och minska ensamhetskänslor. De kan bidra till att motivera äldre personer på olika sätt och stärka relationer samt sociala kompetenser. Att introducera hälsorobotar för äldre personer kräver lyhördhet och öppenhet för vem den äldre personen är och vad denne finner stödjande eller belastande. Sjuksköterskan bör ha relevant kompetens och fungera som en guidande mellanhand och stötta samt förklara då en hälsorobot skall introduceras för en äldre person. 

Tilldelningsdatum2021-feb.-08
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Gardsten (Handledare) & Gerd Röndahl (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Citera det här

'