Äldre personers upplevelser och erfarenheter av att vara beroende av formell vård och omsorg i hemmet
: En litteraturöversikt

  • Alexandra Svensson
  • Ellinor Sjö

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Äldre personer får med tiden sämre funktioner på grund av det naturliga åldrandet eller sjukdom och blir beroende av andras hjälp vilket medför en förändrad vardag. Personer över 65 år är den grupp som erhåller mest formell vård och omsorg i hemmet. Personcentrering är ett globalt mål och ska spegla den enskilde personens behov av vård och omsorg. När hemmet öppnas upp för vårdpersonal medföljer ansvaret att vårda genom lyhördhet och avsätta tid till att vara nyfiken på personen och hens vardagliga rutiner.
Syfte: Syftet var att beskriva äldre personers upplevelser och erfarenheter av att vara beroende av formell vård och omsorg i hemmet.
Metod: En allmän litteraturöversikt som utgår från 14 vetenskapliga kvalitativa artiklar. Sökningarna genomfördes i omvårdnadsrelaterade databaser. De utvalda artiklarna granskades med högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa artiklar. Analysen utfördes enligt Fribergs (2017) trestegsmodell.
Resultat: Upplevelsen av att vara beroende av formell vård och omsorg i hemmet skapade tre kategorier; Självbestämmande och delaktighet vid beroende av vård och omsorg i hemmet, Att anpassa sig när beroendet av vård och omsorg i hemmet är ett faktum och Personalen är en del av vardagen vid beroende av vård och omsorg i hemmet.
Diskussion: Metoddiskussionen utgick från Shentons (2004) trovärdighetbegrepp. Resultatdiskussionen utgick från tre fynd; Ekonomins påverkan, Delaktighet och Tidens påverkan av vardagen. Fynden diskuterades utifrån bland annat McCance och McCormacks (2021) modell för personcentrerad omvårdnad. Likaså diskuterades etik i vården och hur samhällets ekonomiska aspekter påverkar vård och omsorgen för både äldre och personal.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareEllinor Edfors (Handledare) & Ann-Christin Janlöv (Handledare)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • äldre
  • upplevelser
  • beroende
  • vård
  • omsorg i hemmet

Citera det här

'