Äldres upplevelse av ensamhet
: En litteraturstudie

 • Michelle Brettne
 • Joakim Bäckman

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Ensamhet bland äldre är ett stort och resurskrävande samhällsproblem som kan leda till både fysiska och psykiska besvär för den som drabbas. Som sjuksköterska är det därför viktigt att ha en god kunskap om hur ensamheten kan upplevas, för att på så sätt öka möjligheten att lindra den äldres besvär. Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen av ensamhet hos personer 80 år och äldre. Metod: En litteraturstudie som baserades på vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Sökningarna genomfördes i tre olika databaser och granskades genom HKR:s granskningsmall för kvalitativa studier. Analysen genomfördes med hjälp av Fribergs femstegsmodell för textanalys. Resultat: Äldres upplevelser av ensamhet presenteras genom huvudkategorierna; perspektiv på ensamhet, saknaden av andra, när ensamheten gör sig påmind och att lindra upplevelsen av ensamhet. Diskussion: Studiens tillvägagångssätt diskuteras utifrån kvalitetsbegreppen; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Studiens resultat diskuterades utifrån tre centrala fynd; ensamhet som lidande, behovet av meningsfulla relationer och ensamhet kopplat till äldres sociala krav och kopplades till McCormack och McCance ramverk för personcentrerad omvårdnad, närhetsetik och samhällsutveckling.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Olsson (Handledare) & Marie Rask (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • Ensamhet
 • Kvalitativ studie
 • Omvårdnad
 • Upplevelse
 • Äldre
 • 80 år och äldre

Citera det här

'