Äldres upplevelse av värdighet i mötet med sjuksköterskan
: En allmän litteraturstudie

  • Ebba Ekman
  • Elin Skoog

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Självbestämmande, delaktighet, integritet och värdighet är några centrala begrepp inom svensk hälso- och sjukvård vilka alla bör uppnås. Denna studie grundar sig i begreppet värdighet. I Sverige är medellivslängden för män 81 år och för kvinnor är den 84 år. Med detta ökar kraven på en professionell och värdig vård för äldre, som ofta drabbas av flera sjukdomar med hög ålder. Äldre är ofta i en utsatt position i vården på grund det trefaldiga underläget; institutionellt underläge, existentiellt underläge och kognitivt underläge vilket kan hota deras värdighet. Hur upplever äldre värdighet i mötet med sjuksköterskan? Hur kan vi som framtida sjuksköterskor arbeta för att värna om äldres värdighet?

Syfte: Syftet var att beskriva äldres upplevelse av värdighet i mötet med sjuksköterskan.

Metod: En allmän litteraturstudie som grundar sig i 14 kvalitativa artiklar. Informationssökningen har skett i databaser inom omvårdnad. Artiklarna som hittades granskades enligt HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar. Analysen genomfördes enligt Fribergs (2017) analysmodell i fem steg.

Resultat: Upplevelsen av värdighet grundade sig i tre övergripande områden: Relationens betydelse i mötet med sjuksköterskan, självbestämmande och delaktighet samt integritet och respektfull omvårdnad.

Diskussion: Metoddiskussionen diskuterades utifrån Shentons (2004) fyra trovärdighetsbegrepp. Resultatdiskussionen utgick ifrån tre fynd, dessa var: När du har tid för mig upplever jag att min värdighet stärks, När jag blir inkluderad i beslutsfattande gällande min vård främjas min värdighet, Att bli sedd för den jag är och inte för mitt kroppsliga åldrande främjar min värdighet. Dessa diskuteras utifrån Halldórsdóttírs (1996) omvårdnadsteori “Caring and uncaring encounters”. De diskuteras även utifrån ett etiskt samt samhällsperspektiv.

Tilldelningsdatum2021-mars-17
OriginalspråkSvenska
HandledareJeanette Johansson (Handledare) & Kerstin Blomqvist (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • upplevelse
  • värdighet
  • äldre
  • vårdområde
  • sjuksköterska

Citera det här

'