Ämnesområdet kommunikation i den anpassade grundskolan

 • Maria Frid
 • Helena Grahn

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Kommunikation är en grundläggande rättighet, väsentligt för inlärning men också för att kunna vara delaktig i samhället. Elever med medelsvår eller svår intellektuell funktionsnedsättning har enligt tidigare forskning i större utsträckning kommunikationssvårigheter. Det finns inte många studier som innefattar elever som läser ämnesområde i den anpassade grundskolan så det finns en kunskapslucka att fylla. Syftet med studien var att undersöka hur speciallärare på olika anpassade grundskolor arbetade med det centrala innehållet i ämnesområdet kommunikation. Syftet ledde fram till tre frågeställningar med utgångspunkt i de tre punkterna i det centrala innehållet i kommunikation som vi vill undersöka: Vilka olika kommunikationssätt används i den anpassade grundskolan? Hur arbetar speciallärarna med turtagning samt att påbörja och avsluta samtal eller samspel? På vilka sätt används kommunikationsverktyg i undervisningen i den anpassade grundskolan? Vi använde två olika kvalitativa metoder. Först observerade vi lektioner i kommunikation och därefter intervjuade vi läraren. Vi använde delar av sociokulturell teori utifrån Säljö samt tidigare forskning för att analysera och diskutera vår insamlade empiri. Resultatet visade att lärarna på de fyra skolorna använde flera olika kommunikationssätt. Gemensamt var verbalt tal, TAKK, ansiktsuttryck, ögonkontakt, bilder och gester. Det föreföll som att lärarna använde de kommunikationssätt som de kände sig trygga med och hade utbildning i men även det sätt som passade elevgruppen bäst. Lärarna anpassade kommunikationssättet efter eleverna. Lärarna styrde mestadels turtagningen i kommunikationen och den huvudsakliga kommunikationen skedde mellan lärare och elev. Tre av lärarna i studien höll ett lågt samtalstempo utifrån elevernas förutsättningar. Vi såg bildstöd hos alla lärarna men få digitala hjälpmedel.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLinda Petersson-Bloom (Handledare), Angerd Eilard (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Anpassad grundskola
 • ämnesområde
 • kommunikation
 • AKK
 • kommunikationssätt
 • turtagning
 • kommunikationsverktyg
 • sociokulturellt perspektiv

Citera det här

'