Ämnet svenska som andraspråk
: En studie om lärares upplevelser samt Skolverkets resonemang kring ämnet

 • Agnes Knutsson
 • Charlotte Linder-Aronson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Forskning skriver fram att ämnet svenska som andraspråk förefaller diffust på grund av frånvaro av riktlinjer, otydliga styrdokument och bristande kompetens. Ämnet svenska som andraspråk ska vara likvärdigt med ämnet svenska. Statistik från Skolverket visar dock att elever som läser svenska som andraspråk har återkommande lägre resultat på de nationella proven i årskurs 3 än elever som läser svenska. Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om hur lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 upplever samt hur Skolverket resonerar kring ämnet svenska som andraspråk. Detta med avstamp i ämnets problematiska organisation samt elevers låga resultat på de nationella proven i årskurs 3 och med fokus på lärarkompetens. Med hjälp av enkätundersökning och en ickevisuell intervju samlade vi in data som sedan analyserades utifrån sociokulturell teori, ramfaktorteori och Cummins teoretiska begrepp. Resultatet av vår undersökning bekräftar, likt tidigare forskning, att ämnet svenska som andraspråk präglas av problematik. En stor del av de deltagande lärarna anser sig ha bristande kompetens samt dåliga förutsättningar för lärande och undervisning. Vi kan utifrån vår studie se att även de legitimerade lärarna i ämnet svenska som andraspråk inte anser sig ha tillräcklig kompetens. Skolverket hänvisar till insatser som utförts men framför samtidigt att problemet med de låga resultaten ännu inte utretts. Utifrån vår studie menar vi avslutningsvis att ämnet svenska som andraspråk förtjänar att vidare uppmärksammas.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareYair Sapir (Handledare) & Camilla Forsberg (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Svenska som andraspråk
 • nationella prov
 • resultat
 • lärarkompetens
 • skolverket
 • f-3

Citera det här

'