Är det alltid tidsbrist eller behöver rektorn sätta ner foten?
: En kvalitativ studie om vikten av samverkan mellan speciallärare och elevassistenter i den anpassade grundskolan

  • Andréas Lindgren
  • Mari-Louise Magnusson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Samverkan är en självklar del i den dagliga verksamheten i en anpassad grundskola. Vi vill i denna kvalitativa studie belysa samverkan mellan speciallärare och elevassistenter inom den anpassade grundskolan samt påvisa hur samverkan är prioriterad av skolorganisationen. I studien använder vi oss av samverkansteori som teoretisk utgångspunkt och semistrukturerade intervjuer med kvalitativ ansats som metod. Fyra rektorer, fyra speciallärare och sex elevassistenter från olika anpassade grundskolor i olika kommuner har intervjuats. Intervjusvaren har analyserats utifrån forskningsfrågorna med hjälp av en tematisk analys. I resultat och analyskapitlet framkommer olika faktorer som påverkar samverkansprocessen så som tidsbrist och önskan från speciallärare och elevassistenter om bättre organisering av samverkanstiden från skolledningen. Diskussionen tar upp likheter och skillnader i den samverkansprocess som blivit synlig när tidigare forskning och resultat tolkats och jämförts. Specialpedagogiska implikationer i form av speciallärarens uppdrag har synliggjorts, där specialläraren behöver lyfta fram betydelsen av samverkan för rektor, då föreliggande arbete visat att skolledningen inte har några riktlinjer att följa kring hur samverkanstiden ska fördelas i ett arbetslag.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ahlqvist (Handledare), Kamilla Klefbeck (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Anpassad grundskola
  • elevassistent
  • samverkan
  • skolledning
  • speciallärare

Citera det här

'