”[…] är det jag som ska vara hållbar eller är det mitt arbetsliv som ska vara hållbart?”
: En kvalitativ studie som genom fotoelicitering undersöker anställdas uppfattning av hållbart arbetsliv i praktiken

 • Hanna Kjellvåg
 • Jessika Olsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Hållbart arbetsliv är ett mångfacetterat fenomen, som i relation till en föränderlig omvärld och med hänsyn tagen till människors olikheter blir svårt att precisera. Tidigare forskning lyfter fram hur arbetslivet och dess villkor har förändrats, samt att det för individens välmående behöver finnas en balans mellan krav, kontroll och stöd i arbetet. Studiens syfte har varit att undersöka vad anställda relaterar till fenomenet hållbart arbetsliv men även hur det ageras i praktiken för hållbart arbetsliv. Vidare var ambitionen att utforska om det finns någon skillnad mellan det anställda tillskriver fenomenet och det som faktiskt görs i praktiken för att främja ett hållbart arbetsliv. Sju kvalitativa intervjuer med inslag av fotoelicitering har genomförts. Frivilligt deltagande efterfrågades hos anställda varpå en kombination av kriterieurval och bekvämlighetsurval tillämpades. Resultatet visade att resurstillgångar som tar sin utgångspunkt i individens egna möjligheter, begränsningar och behov tillskrivs hållbart arbetsliv. Arbetsplatsens fysiska utformning och omgivande miljö, hälsofaktorer samt arbetstrivsel har även visat sig utgöra villkor som relaterades till fenomenet. Vidare relaterades ömsesidiga relationer med solidaritet, dialog, förväntningar, privat-och arbetsliv samt en gemensam arena som individ, organisation och samhälle utgör. I relation till hur det ageras i praktiken synliggjordes istället ett förebyggande och systematiskt arbete kring arbetsmiljö samt vikten av att samverka för att anställda ska bli delaktiga och inkluderade i verksamheten. I sammanhanget kom även ledarskap och medarbetarskap på tal. Studien indikerar på behovet av reflektion och självledarskap där första steget mot att främja ett hållbart arbetsliv är att tydliggöra vad du själv tillskriver fenomenet!
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCornelia Wulff Hamrin (Handledare), Elin Ekelund (Handledare) & Ulf Ericsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • Hållbart arbetsliv
 • hållbarhet
 • utveckling
 • ansvar
 • anställda
 • självledarskap

Citera det här

'