Är det något du försöker säga?Förskollärarens uppfattning av sina kompetenser att möta nyanlända barn i förskoleklass

 • Emma Kanakis
 • Maria Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studiens syfte är att med fenomenologisk forskningsansats undersöka hur förskollärare uppfattar sina kompetenser att möta nyanlända barn i förskoleklass. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer vilket spelats in med diktafon, med åtta förskollärare, alla verksamma i förskoleklass. Materialet har sedan transkriberats och analyserats för att få fram resultat som har varit relevanta för att få svar på vårt syfte och frågeställningar.

  Resultatet visar att förskollärarnas olika kompetenser har stor betydelse för hur de ska bemöta de nyanlända barnen och skapa relationer tillsammans. Resultatet visar även att förskollärarens förhållningssätt och människosyn präglar deras arbete med nyanlända barn. Det framkommer även i studiens resultat, att förskollärarna efterfrågar konkret kompetensutveckling i form av utbildning, för att bemöta nyanlända barn på bästa sätt.

  Tilldelningsdatum2016-dec.-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCharlotte Tullgren (Handledare) & Elisabeth Porath Sjöö (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • förskollärare
  • förskoleklass
  • kompetens
  • kompetensutveckling
  • nyanlända barn

  Citera det här

  '