Är du förberedd?
: En kvalitativ studie om scrollytelling inom kris- och beredskapsinformation och dess påverkan på unga vuxna

 • Niklas Andersson
 • Henrik Nilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I och med den ryska invasionen av Ukraina har det svenska säkerhetspolitiska läget ändrats och den svenska befolkningen förväntas vidta förberedande åtgärder. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar ständigt med att förbereda den svenska befolkningen inom kris- och beredskap och skickade år 2018 ut broschyren “Om krisen eller kriget kommer” till 4,9 miljoner svenska hushåll. Trots informationen pekar undersökningar på att svenskar i åldrarna 18 till 34 år har bristande kunskaper om hur de bör agera vid krissituationer. Utifrån tidigare forskningsstudier visar scrollytelling och dess interaktiva berättarteknik på en förmåga att engagera läsare. Forskningsstudien undersöker hur scrollytelling påverkar läsupplevelsen och förståelsen av broschyren hos unga vuxna samt hur design av scrollytelling kan effektivisera kunskapsförmedlingen inom kris- och beredskapsåtgärder. För att besvara forskningsfrågan tillämpades en kvalitativ ansats där undersökningen genomfördes med tio deltagare i åldrarna 23 till 32 år. För att bedöma scrollytellings påverkan på läsupplevelsen och förståelsen samt identifiera designaspekter, fick deltagarna läsa broschyren med samt utan scrollytelling, för att därefter svara på enkäter och medverka i semistrukturerade intervjuer. Resultatet utifrån studiens empiri samt tidigare forskning inom området pekar på att scrollytelling kan förbättra läsupplevelsen och förståelsen av MSB:s broschyr hos unga vuxna genom design av visuella samt interaktiva element. Dock indikerar resultaten att mer forskning behövs för att fördjupa förståelsen hur scrollytelling påverkar läsförståelsen hos åldersgruppen och hur designen kan optimeras för att minimera distraktioner.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Folkesson (Handledare) & Kerstin Ådahl (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

 • Scrollytelling
 • visuell storytelling
 • information
 • kommunikation
 • läsupplevelse
 • läsförståelse
 • kris
 • beredskap

Citera det här

'