ÄR FRITIDSAKTIVITETER RELATERAT TILL PSYKISKT VÄLBEFINNANDE BLAND UNGDOMAR

 • Ann-Marie Wångmar
 • Arja Crim

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studiens huvudsyfte var att se om ungdomars psykiska välbefinnande, definierad som frånvaro av psykosomatiska besvär, varierar med deltagande i fritidsaktiviteter, ålder och kön. Tidigare studier har visat på samband mellan vardagsstress och psykologiska avvikelser, uppdelat i form av externaliserat (t.ex. aggressivitet) och internaliserat (t.ex. somatiska besvär) beteende. Ett urval på 746 elever från årskurs 7, 8 och 9 från en nationell undersökning användes för att undersöka relationen mellan psykosomatiska besvär och deltagande i fritidsaktiviteter. Resultaten av hierarkisk regressionsanalys och t-test för oberoende grupper visade att musikalisk aktivitet, ålder och kön predicerade ett lägre välbefinnande, samt att flickor är mer aktiva i samtliga undersökta aktivitetsvariabler och har signifikant lägre psykiskt välbefinnande än pojkar. Som möjliga orsaker till resultaten diskuterades dels enkätkonstruktionen och validiteten hos mätinstrumenten, dels hur olika aktivitetsmängd och copingstrategier kan förklara skillnaden mellan könen.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '