Är ISO standarder något intressant för alla företag?

  • Anne Johansson
  • Ineska Silajdzic

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Problem

Är ISO standarder något intressant för alla företag?

Syfte

Förklara vad ISO standarderna är, intresse, spridning och hur det prioriteras i företag.

Förklara varför företag väljer att inte certifierar sig, utan använder sig av standardernas riktlinjer.

Avgränsningar

Det finns många standarder, men vi har valt att gå djupare in på ISO 9 000, ISO 14 000 och ISO 17 000. Vi vill se hur företag förhåller sig till certifieringarna mot de olika standarderna.

Metod

För att uppnå syftet med uppsatsen har vi utifrån både primär och sekundärdata, inhämtat material för att redogöra och beskriva varför företag använder sig av de tre standarderna. Genom en enkätundersökning med nyckelpersoner inom de fyra utvalda företagen har vi samlat in data för att kunna analysera.

Slutsats

Arbetet har lett fram till att vi kan urskilja vissa samband.

• Företag väljer hellre att använda sig av standardernas riktlinjer istället för att certifiera sig.

• Externa och interna intressenter har inga höga krav på företaget när det gäller certifiering mot standarderna, i synnerhet ISO 14 000 och ISO 17 000.

• Företag väljer att göra egna informationssäkerhetssystem istället för att certifiera sig mot ISO 17 000.

• Företag väljer att avvakta med certifiering mot ISO 17 000, tills marknaden kräver det.

Tilldelningsdatum2004-jan.-01
OriginalspråkSvenska

Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

Citera det här

'