”Är jag fortfarande en i gänget?”
: En kvalitativ studie om att gå från kollega till chef

 • Anna-Lena Mårtensson
 • Elisabeth Jeppsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Internrekryteringar av chefer inom organisationer görs för att bevara kompetensen som finns inom organisationen och är fördelaktigt för både organisationen och för medarbetarna. Vid internrekryteringar kan kollegor komma att bli chef över sina tidigare kollegor. Tidigare forskning som vi tog del av visar på att förstagångschefer möter utmaningar kring den nya positionen gällande arbetsrelationer, nya ansvarsområde och arbetsuppgifter. Även om vår studie inte har fokus på specifikt förstagångschefer kommer vi använda forskning kring det eftersom vi anser att det som tas upp i den tidigare forskningen även kan påverka den individ som blir chef för mer än första gången. Studien syftar till att bidra med ökad kunskap kring internrekrytering av chefer inom organisationer. Studien har undersökt chefers upplevelser av att bli chef över sina tidigare kollegor utifrån två frågeställningar. Chefers upplevelser av processen undersöktes genom en kvalitativ ansats där sex halvstrukturerade intervjuer genomförts med chefer som genomgått processen de senaste fem åren. Resultatet från de sex halvstrukturerade intervjuerna diskuterades sedan utifrån våra två frågeställningar. Det framkom att när chefer går från kollega till chef över sina tidigare kollegor mötte de utmaningar kring sin position, arbetsrelationen till de tidigare kollegorna, vilken grupp de ska tillhöra samt utmaningar kring att förstå sitt nya ansvarsområde med tillhörande arbetsuppgifter. Det framkom även att cheferna mötte svårigheter kring att begripliggöra sin nya position och sitt nya sammanhang.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCarola Aili (Handledare) & Vesa Leppänen (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • Chef
 • mellanchef
 • första linjens chef
 • kollega
 • upplevelser
 • arbetsidentitet
 • arbetsrelation och internrekrytering

Citera det här

'