Är man motiverad till behandling finns alla möjligheter i världen
: Socialarbetares syn på motivationsarbetet med misshandlade missbrukande kvinnor

 • Michelle Skärheden
 • Micaela Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka hur socialsekreterare och behandlare, i en medelstor kommun i södra Sverige, upplever de olika boendeformerna som kommunen har att erbjuda. Avsikten är också att undersöka vad socialsekreterarna och behandlarna anser att motivationsarbetet med misshandlade missbrukande kvinnor har för betydelse i ett förändringsperspektiv. De frågeställningar som vi har valt att undersöka är; hur socialtjänstens arbete med misshandlade och missbrukade kvinnor i den undersökta kommunen är utformat, hur socialsekreterarna och behandlarna upplever situationen på dessa boenden samt vad socialsekreterarna och behandlarna anser är främjande och hämmande motivationsfaktorer till förändring med misshandlade missbrukande kvinnor. Resultaten i denna studie bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare och behandlare där båda könen är representerade. Svaren som framkom under intervjuerna har sedermera analyserats och sammankopplats med teori och tidigare forskning.

  Enligt informanterna är bemötande och engagemang från socialsekreterare och behandlare oerhört betydelsefullt för att på bästa sätt kunna motivera en misshandlad och missbrukande kvinna. Det har också framkommit att det inte finns några specifika insatser till kvinnor som blir misshandlade och är aktiva i missbruk och att informanterna över lag inte tycker att det är optimalt att placera kvinnorna på lågtröskelboendet som kommunen tillhandahåller.

  Tilldelningsdatum2011-juni-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSven-Erik Olsson (Handledare) & Anders Giertz (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Socionomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)

  Nyckelord

  • motivation
  • missbruk
  • socialtjänst
  • boende
  • bemötande
  • kvinnomisshandel

  Citera det här

  '