Är personlighetsegenskaper associerade med vissa psykologiska och beteendemässiga reaktioner under Covid-19 pandemin?

 • Malin Lenfeldt

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Denna studie syftar till att undersöka sambandet mellan personlighetsegenskaper och den påverkan som pandemin har haft på människor. Respondenterna fick svara på en uppsättning frågor som rörde personlighetsegenskaper, det allmänna hälsotillståndet, upplevd stress och oro under pandemin, restriktioner, förberedande pandemirelaterat beteende så som bunkring av diverse livsmedel samt återgång till det fysiska arbetet. Urvalet bestod av 82 deltagare i åldern 18–75 år, där 74% var kvinnor. Respondenterna svarade på en enkät bestående av självskattningsskalor som ska mäta de olika variablerna utifrån femfaktormodellen (personligheter), CSM (Coronavirus Stress Measure) och frågor som rör de restriktioner som Folkhälsomyndigheten rekommenderat. I enlighet med hypoteserna så påvisade korrelationsanalysen ett positivt samband mellan neuroticism och mer upplevd oro och stress under Covid-19 pandemin, ett positivt samband mellan samvetsgrannhet och ett förberedande pandemibeteende samt ett positivt samband mellan extraversion och högre vilja att återgå till det fysiska arbetet. Sammantaget visar resultaten att personlighetsegenskaper är kopplat till hur människor reagerat under pandemin, och indikerar att människor med högre nivåer av extraversion, vänlighet och samvetsgrannhet samt låga nivåer av neuroticism har mer motståndskraft och ork för att hantera påfrestande traumatiska händelser så som till exempel Covid-19 pandemin.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÖyvind Jörgensen (Handledare) & Emma Renström (Examinator)

Kurser och ämnen

 • Psykologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Psykologi (50101)

Nyckelord

 • Covid-19
 • femfaktormodellen
 • Big Five
 • personlighetsegenskaper
 • pandemi
 • stress och oro
 • restriktioner

Citera det här

'