Är sexualundervisning i ett mångkulturellt klassrum en utmaning för NO-lärare?
: En kvalitativ intervjustudie om hur elevers kulturella bakgrunder påverkar lärarens undervisning i arbetsområdet sexualitet, samtycke och relationer

  • Emma Månsson
  • Marielle Redinge Rosengren

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar, tankar och respons utifrån det resultat som kunskapsöversikten Sexualundervisning - det mångkulturella klassrummets kulturkonflikt visat när det gäller vårdnadshavares inställning till kunskapsområdet som rör sexualitet, samtycke och relationer. Kunskapsöversikten används som underlag i denna empiriska undersökning. Lärarna som blir intervjuade får resonera och föra analyser kring hur den information som kunskapsöversikten påvisat kan göras användbar i undervisningen. Samtidigt ges lärarna möjlighet till att diskutera hur informationen kan användas som en länk mellan skola och vårdnadshavare.

Resultatet visar att lärares upplevelser av vårdnadshavares inställning till kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer är varierad. Studiens insamlade material och tidigare forskning visar på att det finns en överensstämmelse i vårdnadshavares oro för vad kunskapsområdet berör. Genom intervjuerna framkom det i likhet med forskningen att oron grundar sig på ett antagande om att undervisningen ska leda till större nyfikenhet för sin kropp på ett sexuellt plan. Den del i kunskapsområdet som lärare upplever väcker mest känsloladdade reaktioner är i situationer där homosexualitet berörs. Genom intervjuerna finns det indikationer på att forskningen bekräftas av att elevers kulturella bakgrunder har betydelse för inställningen till kunskapsområdet i allmänhet. Det är framträdande i intervjuerna
att inställningen till kunskapsområdet, oberoende av vilket kulturellt sammanhang eleven kommer från, skiljer sig mellan könen.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Eriksson (Handledare) & Maria Rosberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • "sexualitet, samtycke och relationer"
  • grundskola
  • vårdnadshavare
  • attityder
  • lärares upplevelser

Citera det här

'