Är skolan en skola för alla?
: En studie om hur idrottslärare talar om sitt arbete mot målet en skola för alla

 • Ida Toftner
 • Alexandra Andersson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Vårt syfte i vår studie är att undersöka hur idrottslärare uppfattar sitt inkluderande uppdrag och talar om hur de arbetar mot målet en skola för alla. Vi intervjuade fem idrottslärare på olika skolor. Vi ställde olika frågor till idrottslärarna om bland annat bemötande, anpassningar, motivation, tillgänglighet och delaktighet. Efterhand som vi transkriberade intervjuerna identifierade vi fyra kategorier i materialet. Den första kategorin ”en skola för alla” innehåller lärarnas upplevelser av arbetet mot målet en skola för alla. ”Motivation” är den andra kategorin, där lärarna uttrycker hur de motiverar alla elever att delta i undervisningen. Under kategori tre, ”bemötande”, kom vi fram till att de flesta lärare ansåg att det var viktigt att bemöta alla elever olika. Den fjärde kategorin blev ”anpassningar”, där lärarna talade om olika sätt att anpassa sin undervisning så att alla elever känner delaktighet. Resultatet av vår studie visar att lärarna har skilda uppfattningar om en skola för alla, men att vi även kan se vissa likheter. Det mest uppseendeväckande med vårt resultat är att flera av idrottslärarna ansåg att det redan var en skola för alla, trots att de inte hade haft särskilt många elever med till exempel funktionsnedsättningar. 

  Tilldelningsdatum2015-juni-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKenny Schylander (Handledare) & Anna Linge (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • en skola för alla
  • delaktighet
  • inkludering
  • tillgänglighet
  • elever i behov av

  Citera det här

  '