Ätstörningar hos patienter
: Deras upplevelse av vårdpersonalens bemötande

  • Emma Dahl
  • Fitore Kaciku

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Ätstörning är ett växande samhällsproblem i form av anorexi, bulimi eller hetsätning. Vikten av att känna igen varningssignaler och våga söka hjälp har en stor roll i tillfrisknande. Erfarenhet och kunskap hos vårdpersonal kan öka förtroendet hos patienten, likaså kan ett individanpassat och trevligt bemötande underlätta. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande vid ätstörning. Metod: Studien är en allmänlitteraturstudie som baseras på 10 kvalitativa artiklar. Sökningarna genomfördes i tre databaser och vid artikelgranskningen användes Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa studier. Analysprocessen utfördes utifrån Fribergs (2017b) trestegs modell. Resultat: Summeringen av resultatet utgjorde tre huvudkategorier: Känslan av att hamna i en ätstörningsmall, att få sin röst hörd samt relationens betydelse mellan patient och vårdpersonal. Diskussion: I metoddiskussionen belyser studien de fyra trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet samt överförbarhet. Resultatdiskussion: Här lyfts tre fynd, patienters upplevelse av att bli sedd utifrån sin vikt och sitt BMI, att terapeuter som själva hade erfarenhet av att vårdas hade en bättre förståelse samt inkludering i sin vård.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLars Axelsson (Handledare) & Pia Petersson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Bemötande
  • patienter
  • upplevelse
  • vårdpersonal
  • ätstörning

Citera det här

'