Åldersblandade klasser - bra för lärare och elever?

 • Johanna Clausson
 • Emelie Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien är gjord för att undersöka vad lärare som arbetar åldersindelat respektive åldersblandat anser vara fördelar och nackdelar socialt och kunskapsmässigt med sin klasstyp. Vi ville också se vilka skillnader som fanns i lärarnas svar. I teoridelen tas olika forskares syn på åldersblandade klasser upp. I den empiriska delen finns resultatet från de enkätundersökningar som gjorts av 102 lärare. Lärarna var jämnt representerade från åldersindelade- respektive åldersblandade klasser. I resultatdelen presenterar vi svaren från enkätundersökningen i form av tabell, stapeldiagram och kategorisering samt analys. Resultatet visade att många lärare, oavsett klasstyp, såg många fördelar med sin arbetsorganisation men det fanns en del lärare som inte ansåg att det fanns några nackdelar med deras klasstyp. Diskussionen innehåller jämförelser och skillnader mellan litteratur, enkätundersökning samt vårt resonemang.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '