Åtgärdsprogram - överensstämmelse mellan provresultat och åtgärder?

 • Kersti Esbjörnsson
 • Yvonne Hagberg

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Syftet med studien är att se hur upprättade åtgärder överensstämmer med resultatet på det nationella provet i svenska i skolår 5, samt att studera vilken typ av åtgärder som nedtecknats. Syftet är också att granska specialpedagogens roll vid arbetet med de elever som inte nådde målen. De teoretiska ramar vi valt för denna studie baserar sig på författares och forskares böcker och forskningsresultat vilka behandlar ovanstående ämne. För att utföra denna studie har vi intervjuat två lärare och två specialpedagoger på två olika skolor och i två olika klasser. I de två klasserna finns tio elever i behov av särskilt stöd. De dokument vi använt oss av är nationella provet i svenska i skolår 5 och åtgärdsprogrammen för dessa elever. Vår studie visar att det finns mycket få brister i överstämmelsen mellan de åtgärder eleverna erhållit och de svårigheter de uppvisat på provet.

  Tilldelningsdatum2009-aug.-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLisbeth Ohlsson (Handledare) & Christer Ohlin (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • nationella provet i svenska i skolår 5
  • åtgärdsprogram
  • åtgärder
  • överensstämmelse
  • specialpedagogens roll

  Citera det här

  '