Övergången mellan årskurs 3 och 4
: framgångsfaktorer för elever i språklig sårbarhet

  • Anna Wåhlin

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap kring framgångsfaktorer samt utvecklingsområden gällande övergången mellan årskurs 3 och 4 för elever i språklig sårbarhet. Bakgrunden till studien är min egen erfarenhet kring den utmaning som elever i någon form av språklig sårbarhet hamnar i under denna övergång. Studien genomfördes genom en nätbaserad kvalitativ och kvantitativ enkätundersökning riktad till verksamma speciallärare/specialpedagoger i årkurs 3 och 4. I studien valdes kommunala grundskolor F-6 i södra Sverige slumpmässigt ut.De teoretiska perspektiven som denna studie vilar på är det sociokulturella perspektivet, det relationella perspektivet samt ramfaktorteorin. Resultatet i min studie visar att det finns ett flertal framgångsfaktorer vid övergången mellan årskurs 3 och 4. Det som bland annat framkommer är att specialläraren/specialpedagogen och mentorn/klassläraren deltar vid övergången vilket bidrar till att eleverna ges en kontinuitet i till exempel fungerande arbetssätt, bemötande och extra anpassningar. Studien visar även att det finns en tydlig ansvarsfördelning samt vilken information som ska föras över i övergången, vilket bidrar till att den språkliga sårbarheten för eleverna minskar. Resultatet visar även på en god övergångskompetens i övergången beroende på kommunikation och samverkan mellan de som deltar i övergången. Studien ämnade även att undersöka elevers delaktighet vid övergången. Resultatet visade att elevers delaktighet är mycket begränsad. En specialpedagogisk implikation blir därför att öka elevernas möjligheter till delaktighet då denna är viktig för att främja deras kunskapande och måluppfyllelse.

Tilldelningsdatum2020-maj-20
OriginalspråkSvenska
HandledareBarbro Bruce (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • delaktighet
  • kontinuitet
  • samverkan
  • speciallärare/specialpedagog
  • språklig sårbarhet
  • transitioner övergångskompetens

Citera det här

'