Översiktsplanen som strategiskt verktyg för ekologisk kompensation
: Omvärldsanalys och fallstudie av Bromölla kommun

  • Lina Bertmo Tholin

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster är begrepp som har tagit allt större plats till följd av den ökade urbaniseringen och den ökande exploateringen av mark. De svenska kommunerna har enligt planmonopolet ett ansvar och en betydande roll i arbetet kring att skydda och bevara ekosystemtjänsterna och således även den biologiska mångfalden. Syftet med denna studie är att utarbeta ett förslag till formulering av en övergripande strategi för tillämpning av ekologisk kompensation inom ramen för Bromölla kommuns nya översiktsplan. Ekologisk kompensation handlar om att kompensera för de naturvärden som man tar bort eller förstör. Detta genomfördes i form av en omvärldsanalys där 6 kommuners översiktsplaner granskades utifrån hur kommunen valt att formulera arbetet med ekologisk kompensation i deras översiktsplaner samt genom en enkätundersökning med samtliga kommuner. En fallstudie genomfördes för Bromölla kommun där även deras befintliga översiktsplan granskades. Resultatet genererade en bättre förståelse för hur olika kommuner bedriver arbetet med ekologisk kompensation i den fysiska planeringen, framförallt hur kommunerna väljer att presentera det i deras översiktsplaner. Utgångspunkten för samtliga kommuner i denna studien har varit att arbeta utifrån skadelindringshierarkin och/eller balanseringsprincipen. Många kommuner presenterar arbetet med ekologisk kompensation utförligt i översiktsplanen medan andra kommuner presenterar mindre eller ingenting alls. Ett start samband mellan kommunerna var dock viljan att göra mer och problematiken kring lagstöd. Bromölla kommun tar även de upp arbetet med ekologisk kompensation i kommunens översiktsplan men arbetar väldigt lite med det i praktiken till följd av bland annat resursbrist. Det krävs dock en förändring både politiskt och bland tjänstemännen för att förslagen som presenteras i denna studien ska ge någon effekt inom kommunen.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareIngemar Jönsson (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

  • Ekologisk kompensation
  • balanseringsprincipen
  • skadelindringshierakin
  • översiktsplanering
  • kompensationsåtgärder
  • fysisk planering

Citera det här

'