"
: ..och då kommer naturvetenskapen in" - om faktorer som kan påverka vilket utrymme naturvetenskap får i skolans lägre åldrar

 • Hannah Börjesson
 • Anna Reimer

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta examensarbete handlar om faktorer som kan påverka vilket utrymme naturvetenskapen får i skolans lägre åldrar. Med utrymme menar vi tiden som ägnas åt ämnet och vilken naturvetenskap som behandlas. Forskning visar att det naturvetenskapliga intresset och förståelsen främjas av tidiga positiva upplevelser av ämnet och vetenskaplig träning. Naturvetenskapen behöver utrymme och vara en naturlig del av undervisningen om eleverna ska ha möjlighet till en bred kunskapsbas. Undersökningen har utförts på tre skolor. Med hjälp av intervjuer har vi tagit reda på hur sex lärare i F-2 arbetar med naturvetenskap och hur de tänker om ämnet. Det som framkommit i intervjuerna har sedan ställts i relation till litteraturen. Naturorienterande ämnen i skolan innefattar biologi, fysik och kemi. Undersökningen visar att mycket av no-undervisningen i skolans lägre åldrar består av biologi. Det är främst i fysik och kemi man använder de laborativa arbetssätt som kan ge eleverna vetenskaplig träning. Den skola i undersökningen som har nedskrivna dokument över vad no-undervisningen ska innefatta och schemalagd tid för ämnet är också den skola där naturvetenskapen har en självklar plats och fler av no-ämnets delar tillgodoses.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '