Abnormal avkastning vid företagsförvärv under förvärvsvågor
: Skillnader beroende på inhemska eller gränsöverskridande förvärv

 • Albin Nilsson
 • Hidar Shaba

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Tidigare forskning om aktiemarknadens reaktion på företagsförvärv genomförda inom förvärvsvågor visar på motsägande resultat. Inom tidigare forskning finns det också meningsskiljaktigheter gällande marknadens reaktion på företagsförvärv beroende på om förvärvet är gränsöverskridande eller inhemskt. Få tidigare studier har undersökt effekterna av förvärvsvågor och gränsöverskridande förvärv i kombination. Syftet med studien är därmed att bidra med kunskap om hur marknadens reaktion påverkas av om företagsförvärv offentliggörs inom respektive utom en förvärvsvåg, samt beroende på om förvärvet är inhemskt eller gränsöverskridande. För att uppnå studiens syfte har en kvantitativ eventstudie bestående av 154 företagsförvärv genomförts. Företagsförvärven är genomförda av företag noterade på den svenska aktiemarknaden under perioden 2000 till 2021. Förvärvsvågor har definierats utifrån årens förvärvsaktivitet. Resultatet från eventstudien har statistiskt testats med multipel regressionsanalys. I regressionsanalysen kontrollerades det för skillnader i storlek, värdering, lönsamhet och skuldsättning. Studiens resultat visar att inhemska förvärv erhåller en mer positiv marknadsreaktion om förvärven genomförs under en förvärvsvåg. Effekten av förvärvsvåg går inte att påvisa när hela urvalet av både gränsöverskridande och inhemska förvärv undersöks tillsammans. Studien bidrar med nya insikter om hur gränsöverskridande och inhemska förvärv påverkas olika av förvärvsvågor på den svenska aktiemarknaden.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareEmil Numminen (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Bank och finans

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • företagsförvärv
 • förvärvsvågor
 • gränsöverskridande
 • marknadsreaktion
 • eventstudie

Citera det här

'