ADHD i fritidshemmets verksamhet
: En undersökning om stödet för elever med ADHD i fritidshemmets verksamhet

 • Patrik Engqvist
 • Oskar Sjölander

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med studien är att undersöka stödet för elever med ADHD i fritidshemmets verksamhet. Genom att synliggöra vår studie vill vi inspirera alla pedagoger inom området att arbeta på ett sådant sätt som ger elever med ADHD de bästa förutsättningarna i deras fritidsverksamheter. Studien grundar sig i författarnas intresse för elever med ADHD och deras stöd i fritidshemmet samt genom att vi båda ansåg att forskningen inom området var ganska begränsad. Samt att mesta delen av forskningen vi hittade var inriktad på stöd i skolan i stället för i fritidshemmet. Studien utgick från sex semistrukturerade intervjuer där lärare i fritidshem och rektorer fick svara på frågor angående stödet för elever med ADHD i fritidshemmets verksamhet. Studien innehåller även observationer gjorda på två olika fritidshem angående vilket stöd elever med ADHD får i fritidshemmet enligt lärare. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv beskrivet av Säljö (2020 & 2015) kategoriserat i begreppen mediering, appropriering och proximala utvecklingszonen. Utöver detta har vi vägt in barn och ungdomspsykiatrins (BUP) & habiliteringens (HAB) betydelse för att stöd skall sättas in, samt orsaker till att stöd inte sätts in. Studiens resultat pekar på olika faktorer som bidrar till att eleven med ADHD fungerar i fritidshemmets verksamhet, samt behovet av fortbildning kring ämnet anpassat till fritidshemmet snarare än skolan, förtydligandet av elevassistentens roll, bildstödets möjligheter, verksamhetsbudgetens påverkan, varför stödet skiljer sig mellan pojkar och flickor, vikten av stöd i det sociala samspelet samt hur vi skapar struktur för elever med ADHD.
Tilldelningsdatum2021-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareHelén Persson (Handledare) & Lars-Erik Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • ADHD
 • Appropriering
 • Attention-deficit/hyperactivity disorder
 • Bildstöd
 • Elevassistent
 • Extra anpassningar
 • Fritidshem
 • Mediering
 • Proximala utvecklingszonen
 • Struktur
 • Socialt samspel
 • Stöd
 • Särskilt stöd

Citera det här

'