Aktiva och hållbara skoltransporter med fokus på klimat och barns hälsa
: Förslag på hur Malmö kommun kan vidareutveckla arbetet med stöd av beteendepåverkande åtgärder

 • Silvia Jevremovic

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Världens och Malmös befolkning ökar och med den ökar även transportbehovet samt personbilstrafiken. Samtidigt utgör trafiken en stor utsläppskälla av växthusgaser som leder till globala klimatförändringar. Vidare leder bilanvändningen till lokala trafikbuller och sämre luft som påverkar den psykiska och fysiska hälsan negativt, särskilt bland barn som är mer känsligare än vuxna för exponering av både buller och luftföroreningar.

Flertalet nationella och internationella studier samt undersökningar visar på att allt färre elever går eller cyklar till skolan. Vårdnadshavare väljer att skjutsa sina barn med bil till och från skolan för att avstånden upplevs för långa eller för att trafiken upplevs som otrygg för barnen. Skjutsning av barn till och från skolan är en genomgående negativ och förändrad trend. Detta påverkar barnens fysiska aktivitet och skolprestation, men även framkomligheten och trafiksäkerheten runt om skolor. Det är således av yttersta vikt att personbilstrafiken minskar om ett hållbart samhälle ska uppnås och efterlevas samt för att säkerhetsställa våra nuvarande och kommande generationers hälsa och miljö.

Flera av Sveriges kommuner har redan påbörjat arbetet för aktiva och hållbara resvanor och Malmö kommun anses ha goda förutsättningar för att ta efter städernas lyckade arbete för att öka andelen aktiva och hållbara resor bland barn och unga i tätorten. Med beteendepåverkande åtgärder som gamification, empowerment och informationsinsatser samt samverkan över gränser kan Malmö arbeta för att stadens grundskolebarn motiveras till att använda aktiva och hållbara trafikslag samtidigt som personbilstrafiken och dess negativa klimat- och miljöpåverkan minskar.

Hållbara resor genererar flera vinster för både individ och samhälle.
Tilldelningsdatum2021
OriginalspråkSvenska
HandledareBritt-Marie Svensson (Handledare), Lotta Hansson (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Kurser och ämnen

 • Övrigt

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

 • Hållbara resvanor
 • aktiva skoltransporter
 • klimatpåverkan
 • växthusgasutsläpp
 • luftföroreningar
 • föroreningar
 • elevhälsa
 • hälsa
 • beteendepåverkan
 • kommunalt arbete

Citera det här

'