Akuta situationer i novisa kläder
: En litteraturstudie om nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse kring akuta situationer på sjukhus

  • Elina Andersson
  • Hanna Rosengren

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Den nyutexaminerade sjuksköterskan får under sin utbildning en teoretisk kunskap kring professionen. Det är först när den teoretiska kunskapen integreras med erfarenheter som förmågan att agera adekvat kommer. Varje dag sker det akuta situationer på sjukhus vilka kan vara problematiska för en nyutexaminerad sjuksköterska. Dreyfusmodellen beskriver vikten av att den nyutexaminerade sjuksköterskan har regler och riktlinjer att följa i det initiala skedet för att med tiden utvecklas och till slut övergå till en expert som utför handlingarna utifrån erhållen erfarenhet. Syfte: Syftet var att belysa nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse kring akuta situationer på sjukhus. Metod: En litteraturstudie baserad på 10 kvalitativa artiklar från databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna blev granskade enligt HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar och blev därefter analyserade enligt Dahlborg-Lyckhage (2017) trestegsmodell. Resultat: Upplevelsen kring akuta situationer kunde delas upp i två huvudkategorier vilka var Bristande erfarenhet och Samverkan i team samt fyra underkategorier vilka var Från novis till expert, Rädslan av att misslyckas, Tid och resurs samt Vikten av stöd och kommunikation. Diskussion: För att diskutera metoden användes Shenton (2004) fyra trovärdighetsbegrepp. I resultatdiskussionen lyfts tre fynd vilka var Från novis till expert, Tid och resurs samt Vikten av stöd och kommunikation. Fynden diskuterades utifrån Karasek och Theorell (1992) krav-kontroll-stödmodell samt Benner (1997) dreyfusmodell. I diskussionen vävdes även det etiska-och samhällsperspektivet in.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareEva Ahlgren (Handledare) & Elisabet Rothenberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Nyutexaminerad sjuksköterska
  • akuta situationer
  • sjukhus
  • upplevelser
  • kvalitativ litteraturstudie

Citera det här

'