Algoritmen för framgång?
: En studie om programmerbara robotar i skolan

 • Mathilda Jönsson
 • Joel Masseck

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studien ämnar undersöka hur 19 elever på mellanstadiets datalogiska identitet och programmeringsegenmakt påverkas av att arbeta i par med programmerbara robotar under två veckor. Undersökningen utgår delvis från en tidigare studie inom samma område av Kong och Lai (2022). Datainsamlingen består av enkäter före och efter insatsens genomförande samt observationer under insatsens gång. Resultaten visar att elevernas upplevda programmeringsegenmakt ökade medan datalogisk identitet minskade, detta i kontrast mot resultaten av den tidigare studien. En trolig förklaring till skillnaderna är insatsens varaktighet. Resultaten indikerar att programmeringsegenmakt är lättare att påverka positivt på kort tid medan datalogisk identitet tar längre tid att förbättra. Kooperativa inslag i undervisningen och stöttning i form av scaffolding bidrog också till ökat lärande. Som slutsats kan det konstateras att arbeta med programmerbara robotar har en positiv påverkan på elevernas upplevda programmeringsegenmakt på kort tid och med längre och återkommande inslag av robotprogrammering finns det potential att även stärka elevernas upplevda datalogiska identitet. De båda aspekterna fungerar också som verktyg åt läraren för att mäta elevernas lärande inom programmering.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareBjörn Cronquist (Handledare), Johan Mårtensson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • programmering
 • datalogiskt tänkande
 • datalogisk identitet
 • programmeringsegenmakt
 • kooperativt lärande
 • programmerbara robotar
 • blockprogrammering

Citera det här

'