Alla barn går i skolan - inkludering av rörelsehindrade elever i ämnet idrott och hälsa

 • Fredrik Danielsson
 • Mats Henrysson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien syftar till att undersöka idrottslärares kunskaper kring inkludering och om de inkluderar rörelsehindrade elever. Syftet är att utreda om dessa tankar skiljer sig åt mellan de idrottslärare med erfarenheter av att inkludera rörelsehindrade elever och de som inte har dessa erfarenheter. I forskningsbakgrunden beskrivs exempelvis historik, vilka fördelar som finns med inkludering samt hur idrottsundervisningen för rörelsehindrade elever kan se ut. Tio idrottslärare valdes ut för intervju. Resultatet av vår kvalitativa studie presenteras utifrån fyra teman; begreppet inkludering, inkludering i ämnet idrott och hälsa, styrdokument- lika värde, samma möjligheter, och miljö och hjälpmedels påverkan på inkluderingen. Studien har inte kunnat finna några markanta skillnader mellan urvalsgrupperna mer än att de erfarna lärarna kände sig mer förberedda inför en inkludering. Alla informanter utom en definierade begreppet inkludering med att alla elever ska ges samma möjligheter. Resultatet visar också att enbart fyra av tio informanter kände sig förberedda inför att inkludera rörelsehindrade elever i undervisningen. Dock kan slutsatsen dras att majoriteten av informanterna faktiskt har inkluderat eller skulle inkludera rörelsehindrade elever. Informanterna arbetar på de sätt som forskarna förespråkar; individanpassad undervisning, gemensam planering av lektionen samt att inte särbehandla den rörelsehindrade eleven.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '