Alla måste vilja
: Fyra klasslärares tankar om inkluderingsbegreppet utifrån individintegrerade elever

 • Susanne Castman
 • Kristina Widerberg

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Studiens syfte är att synliggöra grundskolans pedagogers syn på inkluderingsbegreppet i en skola för alla, utifrån de individintegrerade eleverna från år 4-9. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning inom specialpedagogik. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville vi se utifrån en skola för alla, vilka möjligheter respektive hinder för en inkluderad undervisning som kunde utläsas utifrån pedagogernas utsagor. Hur pedagogerna beskrev sitt praktiska inkluderingsarbete. Hur det specialpedagogiska stödet såg ut. För att få svar på undersökningens syfte utförde vi semistrukturerade intervjuer med data av kvalitativ art på fyra pedagoger som alla undervisade individintegrerade elever. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att samtliga informanter såg fler hinder än möjligheter till en inkluderad undervisning och vi fick bl a följande svar: Det finns en brist på kompetens. Delaktighet från övrig personal saknas. Stödet från skolledare är litet. Samarbetet med särskolans personal är för litet. Resurser i form av personal, anpassat material, utbildning och handledning ansågs vara viktigt för att på bästa sätt kunna arbeta med särskoleinskrivna elever i grundskolan. I resultatet har vi hos klasslärarna sett en lyhördhet för dessa elevers behov och strävan efter att utgå från varje individs behov, förutsättningar och intressen. Vi har även sett en otillräcklighet och ensamhet i uppdraget med att arbeta med individintegrerade elever.

  Tilldelningsdatum2010-okt.-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Elise Persson (Handledare) & Christer Ohlin (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • en skola för alla – individintegrerade elever - inkludering - specialpedagogik

  Citera det här

  '